Your Good Partner in Biology Research

ChIP抗體

染色質(zhì)免疫沉淀技術(shù)(Chromatin Immunoprecipitation,簡(jiǎn)稱(chēng)ChIP)是研究體內蛋白質(zhì)與DNA相互作用的一種技術(shù)。它利用抗原抗體反應的特異性,可以真實(shí)地反映體內蛋白因子與基因組DNA結合的狀況,用于信號傳導和表觀(guān)遺傳學(xué)研究。

華美CUSABIO新推出的ChIP抗體經(jīng)過(guò)ChIP、WB、IHC等多種應用驗證,100%品質(zhì)保證。同時(shí),為您配套提供的試劑盒包含ChIP抗體及對照抗體Normal IgG、對應PCR引物。作為ChIP抗體生產(chǎn)商和驗證者,我們庫存充足,可保障發(fā)貨速度。

ChIP級抗體來(lái)襲
表觀(guān)遺傳學(xué)研究者的福音
  • ★ 抗體經(jīng)過(guò)ChIP、WB、IHC等多種應用驗證,提供驗證數據,品質(zhì)保證
  • ★ 提供ChIP抗體及對照抗體Normal IgG、對應PCR引物
  • ★ ChIP抗體生產(chǎn)商和驗證者,國內現貨,速度保障
抗體貨號 蛋白靶點(diǎn) 種屬反應性 應用
CSB-PA010378OA45nme2HU HIST1H1C Human, Mouse, Rat ELISA, WB, IHC, CHIP
CSB-PA010378OA45nme1HU HIST1H1C Human ELISA, IHC, CHIP
CSB-PA010379OA85nbhbHU HIST1H1D Human ELISA, IHC, CHIP
CSB-PA010429OA08nbhbHU HIST1H4A Human ELISA, WB, IHC, CHIP
CSB-PA010418OA27nbutHU HIST1H3A Human, Mouse, Rat ELISA, WB, IHC, IF, CHIP
CSB-PA010429OA79acHU HIST1H4A Human ELISA, IHC, IF, CHIP
CSB-PA010418OA27acHU HIST1H3A Human, Mouse, Rat ELISA, WB, IHC, IF, CHIP
CSB-PA010418OA37acHU HIST1H3A Human, Rat ELISA, WB, IF, ChIP
CSB-PA010418OA23nbhbHU HIST1H3A Human ELISA, IHC, CHIP
CSB-PA010403OA108acHU HIST1H2BC Human ELISA, IHC, IF, CHIP
CSB-PA010403OA120nforHU HIST1H2BC Human, Rat ELISA, WB, CHIP
CSB-PA010403OA14nphHU HIST1H2BC Human, Mouse, Rat ELISA, WB, CHIP
CSB-PA010403OA12nme1HU HIST1H2BC Human, Mouse, Rat ELISA, WB, CHIP
CSB-PA010403OA12me1HU HIST1H2BC Human, Mouse, Rat ELISA, WB, IHC, CHIP
CSB-PA010429PA16acHU HIST1H4A Human ELISA, ChIP
CSB-PA010389PA125crHU HIST1H2AG Human ELISA, IF, ChIP
CSB-PA010389OA29me2HU HIST1H2AG Human ELISA, ChIP
CSB-PA010389OA09nme1HU HIST1H2AG Human ELISA, ChIP
CSB-PA010380OA145nphHU HIST1H1E Human ELISA, ChIP
CSB-PA010378PA158crHU HIST1H1C Human ELISA, IF, ChIP